Provozní řád školní jídelny

1 Všeobecná část

Strava ve školní jídelně je připravována ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č.107/2005Sb. o školním stravování a vyhlášek Ministerstva zdravotnictví č.137/2004Sb. a 108/2001Sb. v aktuálním znění.

Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou. Při jeho sestavování dbají na pestrost a vyváženost stravy a dodržují výživové normy stanovené pro školní stravování.

Od 2. září 2014 je nedílnou součástí jídelního lístku dle směrnice 1169/2011 EU uvedení alergenů obsažených v pokrmech.

2 Organizace provozu stravování

 2.1 Výdej stravy a provozní doba jídelny

 1. Vedoucí ŠJ a ostatní zaměstnanci ŠJ:

– se řídí platnými hygienickými předpisy a směrnicemi vydanými ředitelkou školy,

– řídí se předpisy, které jim ukládá náplň práce.

– dodržují čistotu v kuchyni a přilehlých prostorech, které jsou nedílnou součástí

/sklady, chodby, WC, šatna, škrabka, místnost k ukládání ovoce a zeleniny/

– dodržují technologii při přípravě jídla – kritické body,

Výdej stravy je dětem zajištěn 3x denně:

přesnídávkou v 8,30 hod,

obědem v 11,30 hod a

svačinou v 14,15 hod.

 1. Dítě, které v daný den nezůstává v MŠ celý den /a platí si stravné na celý den/, si odnáší odpolední svačinu s sebou v případě, že je balená /tj. jogurt, puding, fit tyčinka, perník/. Pokud odpolední svačina balená není, má rodič možnost si od 14:00 – 14:15 hodin svačinu v MŠ vyzvednout.

Ostatní strava je výhradně konzumována v MŠ, s výjimkou danou vyhláškou č. 107/2005 Sb. §4 odst. 9 /První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení/.

Každý rodič smí, první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ odebrat oběd do vlastních nádob, v čase od 11:00 – 12:00 hodin ve školní jídelně při mateřské škole.

 1. Jídlo podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě, nejdéle do 12:15 hod.
 2. Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje.

Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost.

 1. Provozní doba jídelny je od 6:00 – 14:30 hod.

Děti se stravují v jídelně MŠ za dozoru paní učitelek a asistentek pedagoga.

Cizí strávníci se v mateřské škole nestravují.

 1. V případě, že se koná akce pro děti, upozorní pí učitelky kuchařku den předem, aby mohla časově přizpůsobit podání svačinek nebo je zabalit s sebou.

Jídelní lístek

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin podle § 4 odst. 9 Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování.

Pestrost jídel je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce.

Střídají se jídla masitá, polo masitá, bezmasá a zeleninová.

Syrová zelenina a ovoce jsou podávány dle možností co nejčastěji.

Z jídelníčku jsou vyloučeny ty pokrmy, které v teplém období snadno podléhají zkáze.

Ovoce a zelenina je dětem podáváno formou ovocných a zeleninových táců.

Jestliže dítě jakoukoliv potravinu ze zdravotních důvodů nesmí, musí být toto doloženo odborným lékařem. 

Dietní stravování se zatím neposkytuje.

Po předchozí domluvě  a na základě lékařského potvrzení, je umožněno si vlastní stravu do školní jídelny donést. (viz. Dohoda o individuálním stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte). Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě, odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah a čistotu přinášeného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce.

Na každý týden je jídelníček vyvěšen vždy nejpozději v pondělí, na nástěnce a webových stránkách MŠ.

2.2 Pitný režim

V Mateřské škole je zaveden pitný režim, tak, aby děti měly samostatný přístup k nápojům, kdykoliv po celý den.

Konvice nebo termonosy s vodou, sirupem, čajem jsou umístěny v jednotlivých třídách.

Pro dobu pobytu venku je k dispozici termonos.

2.3 Podmínky poskytování školního stravování (přihlašování a odhlašování strávníků)

 1. Zákonní zástupci jsou povinni přihlašovat děti ke stravování a to vždy nejdéle do 8,00 hodin v příslušném dni.

Přihlášením je míněno:

– dítě je předáno škole do 8,00 v den, kdy se současně stravuje

– telefonicky (472 744 482) nebo

– emailem (smsstefanikova@volny.cz)

– je do mateřské školy nahlášen pozdní příchod dítěte (např. z důvodu návštěvy lékaře).

 1. Zákonní zástupci jsou povinni odhlašovat děti ze stravování a to vždy nejdéle do 8,00 hodin daného dne

–  telefonicky (472 744 482) nebo

– emailem (smsstefanikova@volny.cz)

– v omluvném sešitu v šatně dětí

Pokud dítě není omluveno, stravné se mu první den nepřítomnosti počítá!

V případě ukončení docházky dítěte v MŠ se vyúčtování provádí k poslednímu dni daného měsíce.

 1. V dalších dnech je dítě automaticky odhlašováno.
 2. Na pozdní přihlašování nebo odhlašování strávníků nebude brán zřetel.
 3. Opakované neuhrazení nebo pozdní hrazení stravného může být důvodem k vyloučení dítěte z mateřské školy (§35 školského zákona)

2.4 Úhrada za školní stravování

Rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci, zaměstnanci (dále jen „plátce“), platí úhradu za stravné vždy nejdéle do 5. v každém měsíci dle rozpisu stanoveného školou a zveřejněného na nástěnce v šatně nebo www stránkách školy. http://www.smsstefanikova.cz) a to v hotovosti v kanceláři školy.

 1. Úhrada za stravné činí:

Strávníci do 6 let – 37 Kč/den (přesnídávka 10,- Kč, oběd 18,- Kč, svačina 9,- Kč)

Strávníci       7 let – 40 Kč/den (přesnídávka 11,- Kč, oběd 19,- Kč, svačina 10,- Kč)

Dospělí                  – 35 Kč/den, odpracují-li nejméně 3 hodiny/den.

Finanční normativ pro strávníky od 7-10 let, se týká dětí, které dovrší 7 let věku
od 1. 9. do 31. 8.daného školního roku. Jedná se tedy především o děti s odkladem školní docházky.

Dospělým strávníkům v pracovním poměru k mateřské škole je poskytován příspěvek na stravné s fondu FKSP, dle aktuální směrnice FKSP.

 1. Ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy stanovit jiný termín nebo způsob úplaty.
 2. Záloha na stravné činí 500,- Kč. Záloha je zaplacena jednorázově a to při přihlášce dítěte ke stravování. Při ukončení docházky dítěte v MŠ je zaplacená záloha vrácena plátcům.
 3. Stravné se hradí v následujícím měsíci v celkové částce dle Čl. 2.4. Měsíčně se provádí rekapitulace stravného, kdy počet stravovaných dnů musí souhlasit s počtem vydaných jídel v měsíčním přehledu.

 2.5 Sankce při nedodržení platebních podmínek

V případě, že rodiče nezaplatí úhradu za stravné ve stanovené lhůtě, budou vyzváni k okamžitému uhrazení v hotovosti. Při neakceptování výzvy a okamžité úhradě nebude dítě přijato do MŠ a s rodiči bude zavedeno řízení. Rodič bude 2x upozorněn o této skutečnosti písemně a pokud ani poté neuhradí částku, může být dítěti z důvodu neplacení ukončena docházka.

 1. Konzultační a úřední hodiny vedoucí ŠJ
 • – 8.00 a 12.00 – 15.00
 • Krátké dotazy je možno zodpovědět na tel.: 472 744 482
 • Pondělí – pátek: po předchozí domluvě kdykoli od 6.30 do 15. hod

Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny tel. 472 744 482, e-mail: smsstefanikova@volny.cz

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce v MŠ a na webových stránkách školní jídelny a v rámci přihlášky ke školnímu stravování, při informativní třídní schůzce

 1. Platnost a účinnost

Platnost tohoto Provozního řádu je stanovena na dobu 1 školního roku, v případě legislativních či jiných organizačních změn, vyplývajících z potřeb provozu školy si školy vyhrazuje právo k aktualizaci.

Tento „Provozní řád ŠJ MŠ“ je závazný pro všechny pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky školy, dále pro všechny děti přijaté do nadepsané MŠ i pro jejich zákonné zástupce a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018.

Zároveň ruší účinnost „Provozního řádu ŠJ MŠ“ ze dne 1. 9. 2017.

V Ústí nad Labem, dne 01. 01. 2019

Kuchařka: Renata Mrózková

 

Iveta Trochová                                                                                  Bc. Vladislava Kaiserová
vedoucí ŠJ                                                                                                    ředitelka MŠ