PLATBY STRAVNÉHO

Informace k platbám stravného za měsíc BŘEZEN 2020

Úřední hodiny v době mimořádného opatření:

PONDĚLÍ  

09:00 – 10:00 hod

(případně dle předchozí domluvy – telefonicky/mailem – kdykoliv včetně soboty a neděle)

E-MAIL NONSTOP

Nonstop jsme pro vás k dispozici na e-mailu, který kontrolujeme průběžně 24 h denně a snažíme se pružně reagovat na všechny vaše potřeby a požadavky (prosíme o shovívavost, jelikož jsme také unavení z nastalé situace a občas si potřebujeme i odpočinou a načerpat síly na další boj s touto pandemií)

Stravné prosím uhraďte na č. účtu 215 183 553/0300 do 15.3. 2020

Pro správné spárování platby, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte za které hradíte

variabilní symbol uveďte datum narození dítěte

Soubor s částkou platby, je zaheslován stejným heslem, který jste dostali pro přístup k fotografiím na Rajčeti.

 

soupis deti20

 

Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace

 

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

1 Všeobecná část

 

Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou. Při jeho sestavování dbají na pestrost a vyváženost stravy a dodržují výživové normy stanovené pro školní stravování.

Od 2. září 2014 je nedílnou součástí jídelního lístku dle směrnice 1169/2011 EU uvedení alergenů obsažených v pokrmech.

 

  1. Provozní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:
 • Zákonem 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákonem č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízením ES č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v PO zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

 

2 Organizace provozu stravování

 

2.1 Výdej stravy a provozní doba jídelny

 • Vedoucí ŠJ a ostatní zaměstnanci ŠJ:

– se řídí platnými hygienickými předpisy a směrnicemi vydanými ředitelkou školy,

– řídí se předpisy, které jim ukládá náplň práce.

– dodržují čistotu v kuchyni a přilehlých prostorech, které jsou nedílnou součástí

/sklady, chodby, WC, šatna, škrabka, místnost k ukládání ovoce a zeleniny/

– dodržují technologii při přípravě jídla – kritické body,

Výdej stravy je dětem zajištěn 3x denně:

přesnídávkou v  8,30 hod, obědem   v  11,30 hod, svačinou   v 14,15 hod.

 

 • Dítě, které v daný den nezůstává v MŠ celý den /a platí si stravné na celý den/, si odnáší odpolední svačinu s sebou v případě, že je balená /tj. jogurt, puding, fit tyčinka, perník/. Pokud odpolední svačina balená není, má rodič možnost si od 14:00 – 14:15 hodin svačinu v MŠ vyzvednout. Každý rodič smí, první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ odebrat oběd do vlastních nádob, v čase od 11:00 – 12:00 hodin ve školní jídelně při mateřské škole.
 • Ostatní strava je výhradně konzumována v MŠ, s výjimkou danou vyhláškou č. 107/2005 Sb. §4 odst. 9 /První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení/.
 • Jídlo podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě, nejdéle do 12:15 hod.
 • Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje.
 • Za skladované a ohřívané jídlo nepřebírá škola zodpovědnost.
 • Provozní doba jídelny je od 6:00 – 14:30 hod. Cizí strávníci se v mateřské škole nestravují.
 • Děti se stravují v jídelně MŠ za dozoru paní učitelek a asistentek pedagoga.
 • V případě, že se koná akce pro děti, upozorní pí učitelky kuchařku den předem, aby mohla časově přizpůsobit podání svačinek nebo je zabalit s sebou.

Jídelní lístek

 • Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin podle § 4 odst. 9 Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování.

Pestrost jídel je uplatňována tak, aby byla zajištěna nejen během dne, ale i týdne a celého měsíce.

Střídají se jídla masitá, polo masitá, bezmasá a zeleninová.

Syrová zelenina a ovoce jsou podávány dle možností co nejčastěji.

Z jídelníčku jsou vyloučeny ty pokrmy, které v teplém období snadno podléhají zkáze.

Ovoce a zelenina je dětem podáváno formou ovocných a zeleninových táců.

Na každý týden je jídelníček vyvěšen vždy nejpozději v pondělí, na nástěnce a webových stránkách MŠ.

 

 • Jestliže dítě jakoukoliv potravinu ze zdravotních důvodů nesmí, musí být toto doloženo odborným lékařem. 

 

 • Dietní stravování se zatím neposkytuje.

Po předchozí domluvě  a na základě lékařského potvrzení, je umožněno si vlastní stravu do školní jídelny donést. (viz. Dohoda o individuálním stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte). Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě, odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah a čistotu přinášeného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce.

 

2.2 Pitný režim

 • V Mateřské škole je zaveden pitný režim, tak, aby děti měly samostatný přístup k nápojům, kdykoliv po celý den.

Konvice nebo termonosy s vodou, sirupem, čajem jsou umístěny v jednotlivých třídách.

Pro dobu pobytu venku je k dispozici termonos.

2.3 Podmínky poskytování školního stravování (přihlašování a odhlašování strávníků)

 • Zákonní zástupci jsou povinni přihlašovat děti ke stravování a to vždy nejdéle do 8,00 hodin v příslušném dni. – dítě je předáno škole do 8,00 v den, kdy se současně stravuje – emailem (smsstefanikova@volny.cz)
 • – je do mateřské školy nahlášen pozdní příchod dítěte (např. z důvodu návštěvy lékaře).
 • – telefonicky (472 744 482) nebo
 • Přihlášením je míněno:
 • Zákonní zástupci jsou povinni odhlašovat děti ze stravování a to vždy nejdéle do 8,00 hodin daného dne- emailem (smsstefanikova@volny.cz) Pokud dítě není omluveno, stravné se mu první den nepřítomnosti počítá!
 • V případě ukončení docházky dítěte v MŠ se vyúčtování provádí k poslednímu dni daného měsíce.
 • – v omluvném sešitu v šatně dětí
 • – telefonicky (472 744 482) nebo
 • V dalších dnech je dítě automaticky odhlašováno.
 • Na pozdní přihlašování nebo odhlašování strávníků nebude brán zřetel.
 • Opakované neuhrazení nebo pozdní hrazení stravného může být důvodem k vyloučení dítěte z mateřské školy (§35 školského zákona)                                                                   2.4 Úhrada za školní stravování
 • Rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci, zaměstnanci (dále jen „plátce“), platí úhradu za stravné vždy nejdéle do 5. v každém měsíci dle rozpisu stanoveného školou a zveřejněného na nástěnce v šatně nebo www stránkách školy. http://www.smsstefanikova.cz) a to v hotovosti v kanceláři školy.
 •  
 • Úhrada za stravné činí: Strávníci     7 let – 40 Kč/den (přesnídávka11,- Kč, oběd 19,- Kč, svačina 10,- Kč)
 • Finanční normativ pro strávníky od 7-10 let, se týká dětí, které dovrší 7 let věku
  od 1. 9. do 31. 8.daného školního roku. Jedná se tedy především o děti s odkladem školní docházky.
 • Dospělí                  – 35 Kč/den, odpracují-li nejméně 3 hodiny/den.
 • Strávníci do 6 let – 37 Kč/den (přesnídávka 10,- Kč, oběd 18,- Kč, svačina 9,- Kč)
 • Dospělým strávníkům v pracovním poměru k mateřské škole je poskytován příspěvek na stravné s fondu FKSP, dle aktuální směrnice FKSP.
 • Ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy stanovit jiný termín nebo způsob úplaty.
 • Záloha na stravné činí 800,- Kč. Záloha je zaplacena jednorázově a to při přihlášce dítěte ke stravování. Při ukončení docházky dítěte v MŠ je zaplacená záloha vrácena plátcům.
 • Stravné se hradí v následujícím měsíci v celkové částce dle Čl. 2.4. Měsíčně se provádí rekapitulace stravného, kdy počet stravovaných dnů musí souhlasit s počtem vydaných jídel v měsíčním přehledu. 2.5 Sankce při nedodržení platebních podmínek
 • V případě, že rodiče nezaplatí úhradu za stravné ve stanovené lhůtě, budou vyzváni k okamžitému uhrazení v hotovosti. Při neakceptování výzvy a okamžité úhradě nebude dítě přijato do MŠ a s rodiči bude zavedeno řízení. Rodič bude 2x upozorněn o této skutečnosti písemně a pokud ani poté neuhradí částku, může být dítěti z důvodu neplacení ukončena docházka.
 •  

 

 1. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí, pedagogickými pracovníky a provozními zaměstnanci

 

 • Práva dětí
 • děti z mateřské školy mají právo na jeden oběd, přesnídávku a svačinu denně
 • mají právo na respektování individuálního tempa při jídle, děti nenutíme k dojídání jídla
 • děti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na zdravé životní prostředí
 • mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií

 

 • Povinnosti dětí
 • děti dodržují pravidla kulturního stolování a slušného chování
 • zdraví pracovníky školy srozumitelným pozdravem, respektují pokyny učitelek a kuchařek
 • dodržují základní hygienická pravidla
 • děti se nesmí dopouštět projevu rasismu a šikanování

 

 • Práva a povinnosti zákonných zástupců
 • zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny

u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy

 • zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte
 • zákonný zástupce má povinnost hradit v termínu stravné za odebrané jídlo

 

 • Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zákonnými zástupci dětí, pedagogickými pracovníky a provozními zaměstnanci
 • učitelka ve školní jídelně vydává dětem a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.
 • informace, které zákonný zástupce poskytne o dítěti (zdravotní způsobilost) jsou důvěrné a všichni pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

 1. Konzultační a úřední hodiny vedoucí ŠJ   6.30– 8.00 a 12.00 – 15.00

 

 • Krátké dotazy je možno zodpovědět na tel.: 472 744 482
 • Pondělí – pátek: po předchozí domluvě kdykoli od 6.30 do 15. hod
 • Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny tel. 472 744 482, e-mail: smsstefanikova@volny.cz
 • S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce v MŠ a na webových stránkách školní jídelny a v rámci přihlášky ke školnímu stravování, při informativní třídní schůzce

 1. Platnost a účinnost

 

Platnost tohoto Provozního řádu je stanovena na dobu 1 školního roku, v případě legislativních či jiných organizačních změn, vyplývajících z potřeb provozu školy si školy vyhrazuje právo k aktualizaci.

 

Tento „Provozní řád ŠJ MŠ“ je závazný pro všechny pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky školy, dále pro všechny děti přijaté do nadepsané MŠ i pro jejich zákonné zástupce a nabývá účinnosti dne 01. 09. 2019.

Zároveň ruší účinnost „Provozního řádu ŠJ MŠ“ ze dne 1. 1. 2019

 

 

V Ústí nad Labem, dne 31. 08. 2019.

 

 

Kuchařka: Renata Mrózková

 

 

 

Iveta Trochová                                                                                  Bc. Vladislava Kaiserová
vedoucí ŠJ                                                                                                   ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

Zpracovala: Iveta Trochová

Platnost: 01. 09. 2019

Skartační znak: S/5