Úvodní stránka

Vážení rodiče,

dnes odpoledne nám bylo sděleno Policií ČR, že byl obdržen anonym, viz. odkaz na článek, který varuje před vystřílením nejmenované mateřské školy dne 7. 5. 2021 (toto varování platí pro všechny mateřské školy po celé republice!!!) . Naše mateřská škola bude otevřena.

Budou přijata zvýšená bezpečnostní opatření. Prosíme nepouštět při vcházení do objektu neznámé lidi.

Děkujeme

https://ustecky.denik.cz/zpravy_region/hrozba-bomba-skolky-uk-20210506.html?fbclid=IwAR11OZwg34nhXgALtk1CBGVFMGIuQgRJtND1dPerQmKmx5OdJg2sH6Q9jQs

 


Odkaz k testování v rubrice aktuality – ZDE:  ⇒ INFORMACE K TESTOVÁNÍ v Mš


Odkaz ke stažení:   POSTUP TESTOVÁNÍ

POSTUP PŘI PŘÍCHODU A TESTOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ

OD PONDĚLÍ 12. 4. 2021.

Vážení rodiče,

testování dětí bude probíhat každý týden v pondělí a ve čtvrtek (děti, které v tyto dny nebudou přítomny, budou testovány v den příchodu).

RODIČE DÍTĚ OTESTUJÍ SAMI pod dohledem pracovníka MŠ. Počítejte s tím, že testování a čekání na výsledky zabere minimálně 20-30minut, proto do MŠ přicházejte včas, nejdéle v 7.40. Děti, které přijdou po 8 hodině, nebudou do MŠ přijaty. Děkujeme za pochopení.

POSTUP:

 • Po příchodu do MŠ děti nezouvejte a nepřevlékejte a ihned si vydezinfikujte ruce.
 • V šatně dítě otestujete a poté i s dítětem opustíte budovu MŠ na dobu 15 minut.

PO VYHODNOCENÍ TESTU BUDE NÁSLEDOVAT:

NEGATIVNÍ TEST

-rodič bude vpuštěn do šatny a dítě převlékne a předá učitelce

POZITIVNÍ TEST

– rodič podepíše seznámení s pozitivním výsledkem

– okamžitě s dítětem opouští budovu a kontaktuje dětského lékaře

– o výsledku PCR testů, nás musíte neprodleně informovat!

Děti, které již onemocnění COVID 19 prodělaly a jsou v ochranné lhůtě 90 ti dní, testovány nebudou. Tuto skutečnost musí rodiče prokázat potvrzením od lékaře v papírové formě.

SMS zprávy s výsledkem nebudou akceptovány!

Děkujeme za spolupráci.

Kolektiv MŠ


Odkaz na stránku:  Distanční vzdělávání


Sdělení pro rodiče - MŠs

 

Sdělení o přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče a milé děti,

sdělujeme vám,

 • že v souladu s krizovým opatřením vlády č. 200 týkajícího se ZÁKAZU přítomnosti dětí v mateřské škole ze dne 26.2.2021

bude od 1.3.2021 naše Mateřská škola speciální uzavřena.

Kdy a za jakých podmínek se mateřská škola znovu otevře, vás budeme včas informovat. I nadále, tak jako na jaře, s vámi zůstáváme ve spojení prostřednictvím webových stránek, mailů nebo telefonu. Přejeme vám všem především pevné zdraví. Dodržujte pravidla, která z bezpečnostních důvodů vydává vláda. Díky ukázněnosti nás všech opět přijde den, kdy se vše vrátí do normálu. Využijte čas strávený s dětmi ke společnému vyprávění si nad knížkami. Rozvíjejte u dětí samostatnost a nebojte se jim zadat lehčí úkol. Veďte je k úklidu hraček, pochvalte za každý úspěch a radujte se společně i z maličkostí. Pomáhejte si, jak to půjde.

V případě, že budete mít jakékoliv dotazy, volejte na telefon 604 240 022 nebo piště na mail smsstefanikova@volny.cz či emaily tříd.

Děkujeme za pochopení, opatrujte se a společně se všemi zaměstnanci školy, se těšíme na brzké společné shledání.

Bc. Vladislava Kaiserová, ředitelka školy a kolektiv


Titulní stránka ⁄ Aktuality ⁄ Informace k provozu škol a školských zařízení…


Informace pro zákonné zástupce/rodiče

Zákonní zástupci jsou povinni od 1.9.2020:

 

 1. Do školky vstupovat v roušce a po celou dobu předávání dítěte učitelce ji mít nasazenou.
 2. Po školce a do třídy dítě doprovází pouze jedna osoba.
 3. Dítěti zajistit na značku v sáčku 2 podepsané roušky (v případě náhlého krizového stavu).
 4. Informovat pedagogického zaměstnance o důvodu absence dítěte (viz školní řád).
 5. Onemocnění dítěte nahlásit pedagogickému zaměstnanci příslušné třídy.
 6. V případě patrných příznaků COVID – 19 při příchodu dítěte nebude umožněn vstup dítěte do školy.
 7. Zajistit vyzvednutí dítěte ze školy v případě, že dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19.
 8. V případě příznaků COVID – 19 – kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
 9. V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.

Děkujeme za spolupráci a pochopení

zaměstnanci Mš

odkaz ke stažení:    Informace-pro-zák.-zástup.-MŠ


O nás

Školka sídlí ve vilové části města Ústí nad Labem, blízko centra s dobrou dopravní obslužností (autobus č.11, zastávka Štefánikova).

Program mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu – předškolních dětí s ohledem na postižení a individualitu každého dítěte. Školní vzdělávací program naší školky nese název „KÁČÁTKA SE BATOLÍ“

 

Školu navštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami, z celého města i blízkého okolí. Školu mohou navštěvovat děti od 2, zpravidla od 3-7 až 8 let, jež mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem.

Děti mají právo na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, při vzdělávání na bezplatné užívání speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek poskytovaných školou, na poradenskou pomoc školy i školského poradenského zařízení, které děti do školy doporučilo.

Mateřská škola má 4 třídy s celkovou kapacitou 37 míst.

Třídy mají věkově heterogenní uspořádání.

Děti jsou zařazovány do jednotlivých tříd podle hlavního handicapu, s různými druhy a stupni postižení. U většiny dětí jde o kombinované postižení. Školu navštěvují děti s diagnostikovanými vadami řeči ( s logopedickými obtížemi), s vývojovou dysfázií, děti se zrakovým, sluchovým, tělesným handicapem, s mentálním postižením, s poruchami chování, s ADHD, ADD, s autismem…. Jsou zohledněny potřeby děti, v úvahu je brán zájem a přání rodičů i sourozenecké vazby.

1. třída – Opičky
2. třída – Tučňáci
3. třída – Delfínci
4. třída – Papoušci

Režim dne je pružný a umožňuje reagovat na aktuální situaci v mateřské škole. Provozní doba MŠ je od 6:00 do 16:00. Všem nově nastupujícím dětem je umožněna adaptační doba v různé délce i formě podle dohody s rodiči, kterým všemožně vycházíme vstříc. Ranní hry jsou věnovány především spontánním činnostem, volné hře dětí a experimentování dětí. Tento čas je také věnován individuálním činnostem s dětmi. Před řízenou činností je zpravidla zařazena pohybová chvilka a ranní kruh. Řízená činnost se provádí v hernách, kde jsou pro děti vytvářeny podmínky pro společné činnosti v různě velkých skupinách. Spontánní a řízené činnosti jsou vyváženě. Během dne jsou zařazovány individuální, skupinové a frontální činnosti.  Po celou dobu se snažíme respektovat soukromí dětí, vytvářet dobré klima celé MŠ. Plánování práce vychází z konkrétního složení skupiny a z tématu. Škola pracuje formou projektového plánování s vypracovanými tématy s podklady z programu. Práce s dětmi je průběžně analyzována a konzultována oběma učitelkami na třídě i mimo ni, s rodiči a s odbornými lékaři. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup. Děti mají k dispozici zahradu s prolézačkami, houpačkami, domkem a pískovišti.

Naším zřizovatelem je Ústecký kraj a na základě jeho rozhodnutí ve škole nevybíráme školné – platí se pouze stravné (viz. Stravování)

Žádost o umístění dítěte, evidenční list, informace o škole si můžete v MŠ vyzvednout.

Přijímáme děti s doporučením speciálně pedagogických center, pedagogicko-psychologické poradny a zároveň odborných lékařů.

Děti dochází do tříd s omezeným počtem dětí, kde se o ně starají učitelky s vysokoškolským vzděláním. Spolupracujeme též s klinickým psychologem.

Kapacita mateřské školy je: 37
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.