Úvodní stránka

info pro rodiče - covid 2

priloha_821396582_1_DP_OSPDL_Covid ve školách_11_09_2020(final)

 

Informace pro zákonné zástupce/rodiče

Zákonní zástupci jsou povinni od 1.9.2020:

 

  1. Do školky vstupovat v roušce a po celou dobu předávání dítěte učitelce ji mít nasazenou.
  2. Po školce a do třídy dítě doprovází pouze jedna osoba.
  3. Dítěti zajistit na značku v sáčku 2 podepsané roušky (v případě náhlého krizového stavu).
  4. Informovat pedagogického zaměstnance o důvodu absence dítěte (viz školní řád).
  5. Onemocnění dítěte nahlásit pedagogickému zaměstnanci příslušné třídy.
  6. V případě patrných příznaků COVID – 19 při příchodu dítěte nebude umožněn vstup dítěte do školy.
  7. Zajistit vyzvednutí dítěte ze školy v případě, že dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19.
  8. V případě příznaků COVID – 19 – kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
  9. V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.

 

Děkujeme za spolupráci a pochopení

zaměstnanci Mš

 

Informace-pro-zák.-zástup.-MŠ

Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd

Sdělení pro rodiče – MŠs

COVID – podminky provoz MŠs

Čestné PROHLÁŠENÍ MŠs up

Ke stažení – tisk

 

Dopis rodičům

ochrana_zdravi_ms

ochrana_zdravi_zs

https://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

 

Úřední hodiny v době mimořádného opatření:

09:00 – 10:00 hod

(případně dle předchozí domluvy – telefonicky/mailem – kdykoliv včetně soboty a neděle)

Volejte tel. číslo pí. Trochová:      604240022

E-MAIL NONSTOP

Nonstop jsme pro vás k dispozici na e-mailu, který kontrolujeme průběžně 24 h denně a snažíme se pružně reagovat na všechny vaše potřeby a požadavky (prosíme o shovívavost, jelikož jsme také unavení z nastalé situace a občas si potřebujeme i odpočinou a načerpat síly na další boj s touto pandemií)

UPOZORNĚNÍ!
Žádost o ošetřovné Vám zašleme na vyžádání na Váš email.         Volejte tel. číslo Trochová:      604240022

Milí rodiče,

Zdravíme Vás v této nepříjemné době a věříme, že jste Vy i vaše ratolesti zdraví.

Zde máte odkaz, jak je to s ošetřovným, který by Vám stát měl vyplatit po celou dobu uzavření mateřské školy.

Jsou tam změny.

Hlavně nyní, když končí měsíc, musíte vyplnit další formulář, který dáte vámi vyplněný svým zaměstnavatelům.

Na odkaze, je vše podrobně popsáno.

oznámení-o-uzavření-MŠ

O nás

Školka sídlí ve vilové části města Ústí nad Labem, blízko centra s dobrou dopravní obslužností (autobus č.11, zastávka Štefánikova).

Program mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu – předškolních dětí s ohledem na postižení a individualitu každého dítěte. Školní vzdělávací program naší školky nese název „KÁČÁTKA SE BATOLÍ“

 

Školu navštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami, z celého města i blízkého okolí. Školu mohou navštěvovat děti od 2, zpravidla od 3-7 až 8 let, jež mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem.

Děti mají právo na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, při vzdělávání na bezplatné užívání speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek poskytovaných školou, na poradenskou pomoc školy i školského poradenského zařízení, které děti do školy doporučilo.

Matřská škola má 4 třídy s celkovou kapacitou 37 míst.

Třídy mají věkově heterogenní uspořádání.

Děti jsou zařazovány do jednotlivých tříd podle hlavního handicapu, s různými druhy a stupni postižení. U většiny dětí jde o kombinované postižení. Školu navštěvují děti s diagnostikovanými vadami řeči ( s logopedickými obtížemi), s vývojovou dysfázií, děti se zrakovým, sluchovým, tělesným handicapem, s mentálním postižením, s poruchami chování, s ADHD, ADD, s autismem…. Jsou zohledněny potřeby děti, v úvahu je brán zájem a přání rodičů i sourozenecké vazby.

1. třída – Opičky
2. třída – Tučňáci
3. třída – Delfínci
4. třída – Papoušci

Režim dne je pružný a umožňuje reagovat na aktuální situaci v mateřské škole. Provozní doba MŠ je od 6:00 do 16:00. Všem nově nastupujícím dětem je umožněna adaptační doba v různé délce i formě podle dohody s rodiči, kterým všemožně vycházíme vstříc. Ranní hry jsou věnovány především spontánním činnostem, volné hře dětí a experimentování dětí. Tento čas je také věnován individuálním činnostem s dětmi. Před řízenou činností je zpravidla zařazena pohybová chvilka a ranní kruh. Řízená činnost se provádí v hernách, kde jsou pro děti vytvářeny podmínky pro společné činnosti v různě velkých skupinách. Spontánní a řízené činnosti jsou vyváženě. Během dne jsou zařazovány individuální, skupinové a frontální činnosti.  Po celou dobu se snažíme respektovat soukromí dětí, vytvářet dobré klima celé MŠ. Plánování práce vychází z konkrétního složení skupiny a z tématu. Škola pracuje formou projektového plánování s vypracovanými tématy s podklady z programu. Práce s dětmi je průběžně analyzována a konzultována oběma učitelkami na třídě i mimo ni, s rodiči a s odbornými lékaři. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup. Děti mají k dispozici zahradu s prolézačkami, houpačkami, domkem a pískovišti.

Naším zřizovatelem je Ústecký kraj a na základě jeho rozhodnutí ve škole nevybíráme školné – platí se pouze stravné (viz. Stravování)

Žádost o umístění dítěte, evidenční list, informace o škole si můžete v MŠ vyzvednout.

Přijímáme děti s doporučením speciálně pedagogických center, pedagogicko-psychologické poradny a zároveň odborných lékařů.

Děti dochází do tříd s omezeným počtem dětí, kde se o ně starají učitelky s vysokoškolským vzděláním. Spolupracujeme též s klinickým psychologem.

Kapacita mateřské školy je: 37
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.