Úvodní stránka

informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021

Vážení rodiče nově přijatých dětí,

veškeré informace o konkrétní třídě, do které bude vaše dítě zařazeno a další důležité informace a podrobnosti, se dozvíte v den nástupu do MŠ.

Třídní schůzky budou probíhat individuálně během měsíce ZÁŘÍ.

Těšíme se na vás.

Kolektiv MŠ


MŠMT_Manuál k provozu škol a testovaní

Opatření_ministra_RVP_PV_44476 - EP

Informace pro zákonné zástupce/rodiče

Zákonní zástupci jsou povinni od 1.9.2020:

 

  1. Do školky vstupovat v roušce a po celou dobu předávání dítěte učitelce ji mít nasazenou.
  2. Po školce a do třídy dítě doprovází pouze jedna osoba.
  3. Dítěti zajistit na značku v sáčku 2 podepsané roušky (v případě náhlého krizového stavu).
  4. Informovat pedagogického zaměstnance o důvodu absence dítěte (viz školní řád).
  5. Onemocnění dítěte nahlásit pedagogickému zaměstnanci příslušné třídy.
  6. V případě patrných příznaků COVID – 19 při příchodu dítěte nebude umožněn vstup dítěte do školy.
  7. Zajistit vyzvednutí dítěte ze školy v případě, že dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19.
  8. V případě příznaků COVID – 19 – kontaktovat telefonicky praktického lékaře.
  9. V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.

Děkujeme za spolupráci a pochopení

zaměstnanci Mš

odkaz ke stažení:    Informace-pro-zák.-zástup.-MŠ


O nás

Školka sídlí ve vilové části města Ústí nad Labem, blízko centra s dobrou dopravní obslužností (autobus č.11, zastávka Štefánikova).

Program mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu – předškolních dětí s ohledem na postižení a individualitu každého dítěte. Školní vzdělávací program naší školky nese název „KÁČÁTKA SE BATOLÍ“

 

Školu navštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami, z celého města i blízkého okolí. Školu mohou navštěvovat děti od 2, zpravidla od 3-7 až 8 let, jež mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem.

Děti mají právo na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, při vzdělávání na bezplatné užívání speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek poskytovaných školou, na poradenskou pomoc školy i školského poradenského zařízení, které děti do školy doporučilo.

Mateřská škola má 4 třídy s celkovou kapacitou 37 míst.

Třídy mají věkově heterogenní uspořádání.

Děti jsou zařazovány do jednotlivých tříd podle hlavního handicapu, s různými druhy a stupni postižení. U většiny dětí jde o kombinované postižení. Školu navštěvují děti s diagnostikovanými vadami řeči ( s logopedickými obtížemi), s vývojovou dysfázií, děti se zrakovým, sluchovým, tělesným handicapem, s mentálním postižením, s poruchami chování, s ADHD, ADD, s autismem…. Jsou zohledněny potřeby děti, v úvahu je brán zájem a přání rodičů i sourozenecké vazby.

1. třída – Opičky
2. třída – Tučňáci
3. třída – Delfínci
4. třída – Papoušci

Režim dne je pružný a umožňuje reagovat na aktuální situaci v mateřské škole. Provozní doba MŠ je od 6:00 do 16:00. Všem nově nastupujícím dětem je umožněna adaptační doba v různé délce i formě podle dohody s rodiči, kterým všemožně vycházíme vstříc. Ranní hry jsou věnovány především spontánním činnostem, volné hře dětí a experimentování dětí. Tento čas je také věnován individuálním činnostem s dětmi. Před řízenou činností je zpravidla zařazena pohybová chvilka a ranní kruh. Řízená činnost se provádí v hernách, kde jsou pro děti vytvářeny podmínky pro společné činnosti v různě velkých skupinách. Spontánní a řízené činnosti jsou vyváženě. Během dne jsou zařazovány individuální, skupinové a frontální činnosti.  Po celou dobu se snažíme respektovat soukromí dětí, vytvářet dobré klima celé MŠ. Plánování práce vychází z konkrétního složení skupiny a z tématu. Škola pracuje formou projektového plánování s vypracovanými tématy s podklady z programu. Práce s dětmi je průběžně analyzována a konzultována oběma učitelkami na třídě i mimo ni, s rodiči a s odbornými lékaři. Hlavní důraz je kladen na individuální přístup. Děti mají k dispozici zahradu s prolézačkami, houpačkami, domkem a pískovišti.

Naším zřizovatelem je Ústecký kraj a na základě jeho rozhodnutí ve škole nevybíráme školné – platí se pouze stravné (viz. Stravování)

Žádost o umístění dítěte, evidenční list, informace o škole si můžete v MŠ vyzvednout.

Přijímáme děti s doporučením speciálně pedagogických center, pedagogicko-psychologické poradny a zároveň odborných lékařů.

Děti dochází do tříd s omezeným počtem dětí, kde se o ně starají učitelky s vysokoškolským vzděláním. Spolupracujeme též s klinickým psychologem.

Kapacita mateřské školy je: 37
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.