2. třída „Tučňáci“

Výchovně vzdělávací činnost speciální: uplatňujeme metody speciální pedagogiky.

 

Třídní učitelky:

Bc.Kateřina Valdmanová

Marie Lompartová

Asistent pedagoga: Petra Kricnerová

 

Metody práce s dětmi:
Práce individuální prováděna většinou s jedním dítětem u stolečku
Práce kolektivní, kdy se zapojuje více dětí
Speciálně pedagogické metody
Metody přiměřenosti, posloupnosti, názornosti aj.

Formy a prostředky:
Logopedická cvičení, dechová cvičení, gymnastika mluvidel a mimických svalů
Cvičení polohování a cvičení jazyka
Cvičení artikulace rtů
Práce s didaktickými pomůckami a obrázkovými materiály (názornost)
Básně, říkadla, jazykolamy, vyprávění příběhů dle obrázků, písně dle klavíru, četba pohádek, ze kterých se vychází při další práci (kresba, dramatická výchova, pantomima)
Rozvoj všech smyslů

Speciální pomůcky:
Logopedický koutek se zrcadlem
Foukací míčky, pomůcky, bublifuky
Speciální didaktické a obrázkové pomůcky
Pomůcky pro rozvoj jemné a hrubé motoriky
Třída je dále vybavena vhodnými stolečky a židličkami (vhodné velikosti vzhledem ke vzrůstu dětí) a prodyšnými hygienickými lehátky na odpočinek dětí. Třídy je také vybavena hračkami a pomůckami v dostatečném množství vzhledem ke speciálním potřebám a individuálnímu rozvoji každého dítěte. Děti zde mají k dispozici velké množství otevřených polic a prostorů na ukládání hraček, které jsou dětem volně přístupné a děti si tak mohou vybírat hračky bez pomoci učitelek, a také pedagogických materiálů v uzavřených skříňkách, jejichž dostupnost vzhledem k bezpečnosti dětí dětem zajišťují třídní učitelky.

U dětí se zrakovým postižením a podle doporučení očního lékaře
– učíme děti poznávat „E“ znaky
– provádíme okluzi (zakrytí zdravého oka) dle lékařského nálezu.
-provádíme pleoptická cvičení, zaměřená na procvičování spolupráce oko – ruka, která jsou podrobně popsaná v zásobníku cviků pro hrubou i jemnou pleoptiku
-pracujeme s přístrojem CAM a OPTOTYPEM (postup zpracován v třídním plánu
-využíváme také na doporučení očního lékaře červeno-zelené brýle
-zařazujeme smyslová cvičení, např. kompenzace zraku jinými smysly

Dále dbáme na zrakovou hygienu a snažíme se dětem vštípit správné zacházení při manipulaci s brýlemi (očištění brýlí, pokládání, braní, ochrana)