ZÁPIS DĚTÍ na školní rok 2020/2021

INFORMACE k ZÁPISU

do Mateřské školy speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Podle tohoto opatření MŠMT vydává Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace, jejíž jménem jedná ředitelka školy tyto informace k zápisu do MŠ:

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost o přijetí/Přihlášku je možné stáhnout zde

Přihlášku je možné doručit do 16. 05. 2020 následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy. 63ytggg
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!):   smsstefanikova@volny.cz
 1. poštou, na adresu školy: Mateřská škola speciální, Štefánikova 761/14, 400 01 Ústí nad Labem
 1. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy, tzn., že 06. 05. 2020 je možné vhodit dokumenty do schránky školy umístěné na rohu pozemku, nebo ve výjimečných případech osobně předem po telefonické domluvě na č. 604 240 022.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona (viz Žádost o přijetí/Přihláška), kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Doložení řádného OČKOVÁNÍ dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.                                        Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované – Čestné prohlášení – vzor zde
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

K přijetí do Mateřské školy speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace je nutné mít

DOPORUČENÍ školského poradenského zařízení (SPC, PPP) – vzor na ukázku zde

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby.

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno, zákonný zástupce se co nejdříve objedná na vyšetření, směřující k doporučení vzdělávání v MŠ speciální.

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – GDPR

Přiložte vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů zde

Na závěr:

Vyplňte, podepište, VYTISKNĚTE nebo POŠLETE uvedenými způsoby POTŘEBNÉ FORMULÁŘE

– ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE/PŘIHLÁŠKU,

– ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ,

– SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

– OKOPÍRUJTE – OČKOVACÍ PRŮKAZ DÍTĚTE

– RODNÝ LIST DÍTĚTE a přiložte k dokumentům

 

OVĚŘENÍ PLATNOSTI ÚDAJŮ DOKUMENTŮ

Poskytnuté materiály (např. kopie rodného listu, očkovacího průkazu) budou sloužit pouze pro účely kontroly ověření platnosti údajů ve správním řízení a po ukončení správního řízení budou tyto poskytnuté materiály skartovány.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na smsstefanikova@volny.cz

 

V Ústí nad Labem 14. 04. 2020

Bc. Kaiserová Vl.

ředitelka školy

 

 

 

 

ZÁPIS do MŠ 2020-21